پست های ارسال شده در دی سال 1391

میم

انتهای نا"م"ت را کشیدم به ابتدای "آ"مدنت وصل نشد چه بیهوده میندیشیدم بوی "ریحان" میدهد و نمیدانستم "میم" نام تو "شکسته" است پس قلم را زمین گذاشتم و به آرامی ... ادامه مطلب
/ 9 نظر / 337 بازدید