پست های ارسال شده در آبان سال 1390

چهار فصل

در بهار بالغ شدم در تابستان عاشق و در زمستان فارغ حالا این وسط پاییز چه میگوید  نمیدانم؟ میترسم انقدر نجوایم کند  تا دوباره "تابستانی" شوم!
/ 17 نظر / 98 بازدید