پست های ارسال شده در فروردین سال 1390

یاد

صدای پای دریا کنار پنجره باز مرا میبرد دوباره  تا دوردستهای دور تا صدای یار ------------------------------------------- *کنار اقیانوس اطلس-بهار 90
/ 30 نظر / 86 بازدید