پست های ارسال شده در اسفند سال 1389

کشوی لباسهایش

خانه تکانی میکنم در رفت و روب کمدها برق خاطره های قدیمی روحم را میگیرد لباسی اینجا تنی آنجا و من نه اینجا  نه آنجا                                           کاش میتوانستم                                          خانه ... ادامه مطلب
/ 22 نظر / 122 بازدید

خار...خوار

آغوش تو جنگلی است از تمشکهای "خاردار" دستهایم را میگشایم به آغوشت فرو میروم روحم زخمی میشود                                                                         تمشکها گل میدهند                                     خارها میوه...                                    من اما خوار ... ادامه مطلب
/ 7 نظر / 109 بازدید