پست های ارسال شده در اسفند سال 1389

کشوی لباسهایش

خانه تکانی میکنم در رفت و روب کمدها برق خاطره های قدیمی روحم را میگیرد لباسی اینجا تنی آنجا و من نه اینجا  نه آنجا                                           کاش میتوانستم                                          خانه ... ادامه مطلب
/ 22 نظر / 81 بازدید

خار...خوار

آغوش تو جنگلی است از تمشکهای "خاردار" دستهایم را میگشایم به آغوشت فرو میروم روحم زخمی میشود                                                                         تمشکها گل میدهند                                     خارها میوه...                                    من اما خوار ... ادامه مطلب
/ 7 نظر / 60 بازدید