پست های ارسال شده در خرداد سال 1387

مهمان

میگویم:خوش آمدی! بی خبر؟ میگویی:کسی مرا هلم داد پیش تو میگویم:پس بمان و نرو... برمیگردی و از کسی پشت سرت میپرسی:بمانم؟!!!!!! ............................................................... باد میوزد...آسمان سر ... ادامه مطلب
/ 17 نظر / 75 بازدید