درک
ساعت ۱:۳۳ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۱/٢٠  کلمات کلیدی: دل نوشته

اولی فریاد کشید:"سلام"

صدایش در کوه پیچید:"س  لااااااااااااااااااااااااام  میممممممممممم"

دومی گوش کرد و جواب داد:"نون-واو-ه-ی"

و صدایش در کوه پیچید"هههههههههههههه یییییییییییییییی"

اولی "هی" را شنید و خندید و دستی تکان داد

دومی خنده را شنید و آغوش گشود و دوید....

اولی هم با بوسه ای بر لب آغوش گشود و دوید

در میانه کوه بهم رسیدند

آفتاب طلوع کرد

درختی رویید

پرنده خواند

********وقتی با کلمه نمیتوانیم همدیگر را بفهمیم باید سکوت کرد و آغوش گشود