فرشته کوچک ما
ساعت ٢:۱۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/۸/٢۸  کلمات کلیدی: دل نوشته

پانزدهم تیر هشتاد و هفت

فرشته کوچک

پرکشید و رفت

---

تنها شدیم و گریستیم

پر مدعا و خشمگین

در برابر خدا  ایستادیم

فریاد کشیدیم

و به دنبال چرایی گشتیم

نیافتیم

---

متهمش کردیم به نا مهربانی

به بی عدالتی

و فکر نکردیم به سرنوشت

به زنجیره حوادث

به روزگار -به زندگی

---

روزی در اوج ناامیدی با چشمهایی خیس

باز کردیم کتابش را

در آیه ای رسا

نشانمان داد راه را

آرام کرد مارا-تسلیم کرد مارا

-----

هیچ گاه نفهمیدم

که فرشته کوچک

چرا آمد چرا رفت ؟

گاه میندیشیدیم که لیاقتش را نداشتیم

گاه میندیشیدیم که شاید او مارا دوست نمیداشت

گاهی میندیشیدیم که شاید"بی وفا بود"

گاهی...

مهم تسلیم شدن بود در برابر خدای بزرگش

و میدانستیم که این بهترین بود برای ما و برای فرشته کوچک

و همین کافی بود

------

ماه ها گذشت و رفتنش آرام تر شد برای ما

تا اینکه کسی گفت امسال خدا شما را طلبید به حج

و ما ناباور نگاه کردیم

امسال؟؟؟؟امسال که نوبت ما نبود!!!!

جریان چیست؟؟؟

چه کسی پشت پرده است؟

قضیه از کجا آب میخورد؟

ما که آماده نیستیم...

حج؟ ما کجا و حج بزرگ کجا؟؟؟؟

یک ماه در سرزمین خدا؟ یک ماه در عرفات و منا و مشعر و مکه و مدینه؟

ما کجا و طواف کجا؟؟؟

خدایا من کجایم؟؟؟تو کجاییی؟؟؟؟؟

ما را به کجا میکشانی؟؟؟

-----

چیزی یادم آمد

اولین بار که خبر آمدن فرشته را به کسی دادم

او در مکه بود

و من با خوشحالی خبر آمدن فرشته را به کسی آن ور آبها

در سرزمین وحی دادم

و گفتم

فرشته مرا دعا کند

غافل از اینکه فرشته به دعا نیاز ندارد

فرشته خود دعا است...

--------

امروز ما نشستیم و بعد از ماه ها دوباره به فرشته کوچکمان اندیشیدیم

و دانستیم که فرشته چرا رفت

فرشته رفت تا ما بتوانیم امسال به زیارت معبود بشتابیم

فرشته میدانست که اگر بیاید دست و پای مارا میبندد

که اگر بیاید راه رسیدن به خانه معبودش برای ما بسته میشود

فرشته رفت تا ما هم برویم

فرشته کوچک ما خود را برای پدر و مادرش قربانی کرد---

قربانی کرد تا ما را به قربانگاه حق تعالی برساند

فرشته کوچک ما عجیب بزرگ بود---

----

فرشته من!

فرشته مادر!

لباسی که برایت از سرزمین وحی هدیه آورده بودند را

با خود به سرزمین وحی خواهم برد

و در طواف دور خانه معبود

پیراهنت را در تن میفشارم

انگار تو در آغوش منی

و با هم طواف خواهیم کرد

باشه مادر؟؟؟