خورشید-کودک-دریا
ساعت ٦:۳٠ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/۸/٢٦  کلمات کلیدی: دل نوشته

عکس هفته:

تو اولین نگاه به این عکس چی به ذهنتون میرسه؟برام بنویسید.ممنون!

خنده ای در آسمان میپیچد .کودکی بالا و پایین میپرد .خورشید نفس نفس میزند.

دریا دو سر طره موی خورشید را گرفته است وکودک از روی طناب طلایی میپرد و بازی میکند.

گونه های خورشید گر گرفته است. به آسمان نگاه میکند.وقت رفتن نزدیک شده است.

کودک بغض میکند.باز هم دلش بازی میخواهد.

کسی خورشید را صدا میزند.خورشید به موهای کودک دست میکشد.کودک اخم میکند.خورشید دست تکان میدهد و آرام آرام به پشت کوه ها میرود.

.کودک تنها میشود.لبهای کوچکش میلرزند.بغضش میترکد.

دریا به کودک مینگرد..آرام کف پای کودک را غلغلک میدهد.کودک زیر چشمی نگاه میکند..موج به زیر انگشتهایش میلغزد و به پاها بوسه میزند.

دریا و کودک با صدفهای سفید یه قل دو قل بازی میکنند.

کسی دهان دره کنان از راه میرسد و میخواهد در بازی آنها شرکت کند..دریا دست به سویش دراز میکند.ماه هم به جمع ٢ نفره آنها اضافه میشود.

کودک میخندد.